GIỚI THIỆU BỘ SÁCH GIÁO KHOA
CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Xem chi tiết bộ sách tại đây

I. Mục tiêu biên soạn bộ sách Cùng học để phát triển năng lực
Xây dựng bộ sách giáo khoa Cùng học để phát triển năng lực đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây:
– SGK phát triển từ Chương trình môn học, đặt trọng tâm vào việc phát triển phẩm chất và năng lực giúp học sinh thành công trong học tập;
– SGK trình bày đầy đủ và súc tích toàn bộ yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
– SGK là một kế hoạch học tập có hướng dẫn từ ng bước, có tí nh hệ thống cao, thuận lợi cho việc học của học sinh và việc tổ chức dạy học của giáo viên;
– Bộ SGK có thiết kế mĩ thuật tổng thể khoa học và thống nhất. Mỗi cuốn SGK phải là một tác phẩm đẹp, thiết kế mĩ thuật hiện đại, hấp dẫn học sinh.

II. Quan điểm biên soạn bộ sách Cùng học để phát triển năng lực
Bộ SGK được biên soạn dưa trên 5 quan điểm cơ bản.

1. Quan điểm phát triển phẩm chất và năng lực
SGK trang bị những kiến thức nền tảng mà có thể phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Những nhiệm vụ học tập trong từng bài học góp phần phát triển các năng lực chung, đồng thời phát triển năng lực chuyên môn.

2. Quan điểm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh
SGK tập trung đưa ra những nhiệm vụ học để học sinh thực hiện và trải nghiệm. Ở mỗi bài học, nội dung kiến thức được thể hiện thông qua những hoạ t động học. Sách giáo viên hướng dẫn tổ chức các hoạ t động học đó.
Đa dạ ng hóa các loạ i hình hoạ t động học, góp phần đổi mới phương pháp dạ y học – một mục tiêu quan trọng trong đổi mới giáo dục hiện nay.
Đổi mới môi trường học tập của học sinh: SGK, SGV tạ o điều kiện cho học sinh được thực hành, trải nghiệm; giúp giáo viên tạ o một môi trường học tập thân thiện, tích cực và hợp tác.

3. Quan điểm đánh giá năng lực học sinh
Coi trọng việc đánh giá thường xuyên và định kì dựa trên các hoạ t động và sản phẩm học tập.
Các kĩ thuật đánh giá xuất hiện thường xuyên trong từng bài học.

4. Thể hiện tinh thần tôn trọng học sinh, phát huy tiề m năng mỗi cá nhân, tránh cách dạy học áp đặt
Xây dựng nhiều hoạ t động học, tạ o điều kiện cho học sinh tự thể hiện mình.
Trong đó, nhiều hoạ t động khuyến khích học sinh độc lập suy nghĩ, đánh thức tiềm năng sáng tạ o.
Hình ảnh, nội dung thể hiện sự tôn trọng đặc điểm giới tính, hoàn cảnh sống, văn hóa vùng miền…

5. Quan điểm tích hợp
Tích hợp nội môn: tích hợp nội dung môn học theo các chủ đề, thể hiện kiến thức khoa học thông qua những tình huống thực tế.
Tích hợp liên môn: tích hợp, lồng ghép một số nội dung học tập của các môn học khác vào nội dung các hoạ t động luyện tập, thực hành, vận dụng trong mỗi bài của SGK.

III. Những đặc trưng của bộ sách Cùng học để phát triển năng lực
Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” đã được biên soạ n ở lớp 1 có nhiều ưu điểm nổi bật:

1. Mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa đáp ứ ứ ng yêu cầu của Chương trình, vừa phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở tất cả các vùng miền, đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với mọi học sinh, giáo viên.
Ở mỗi môn học, sách bảo đảm sự hài hoà giữa các hoạt động hình thành kiến thức, rèn kỹ năng với hoạt động thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.

2. Sách dễ sử dụng, phù hợp cho việc tự học của học sinh, cho việc giảng dạy của giáo viên và việc theo dõi, phối hợp của phụ huynh học sinh.
Việc phát triển từ chương trình đến sách giáo khoa được nghiên cứu và thực hiện một cách bài bản, khoa học để đảm bảo rằng SGK phải dễ sử dụng, hấp dẫn và phù hợp để HS tự học hiệu quả.

3. Sách có độ mở thích hợp, thuận tiện cho việc cập nhật thông tin và bổ sung kiến thức theo vùng miền, theo định hướng nghề nghiệp của học sinh.
Bộ sách được biên soạn giúp giáo viên có thể vận dụng linh hoạt theo đặc điểm của từng trường học hoặc địa phương.

4. Bộ sách góp phần đổi mới phương pháp dạy và học; giúp học sinh thực hiện nhiệm vụ học hiệu quả, giúp giáo viên tổ chức tốt các hoạt động học tập cũng như các hoạt động kiểm tra, đánh giá học tập của học sinh.
Bộ sách được thiết kế theo mô hình hoạt động. Trong đó, nội dung mỗi bài trong SHS được thể hiện qua các hoạt động học; SGV hướng dẫn tổ chức các hoạt động học đó.

5. Bộ sách có một Thiết kế mĩ thuật tổ ng thể, nhất quán và khoa học. Mỗi cuốn sách được thiết kế đẹp, hấp dẫn, hiện đại, giàu tiện ích và dễ dàng sử dụng cho mỗi học sinh, giáo viên.

6. Bộ sách là tài liệu dạy học hoàn chỉnh, bao gồm: sách giấy (sách giáo khoa, sách giáo viên, vở bài tập); thiết bị , đồ dù ng dạy học; sách mề m (sách điện tử ) : việc dạy học đượ c hỗ trợ bở i hệ thống phần mề m và học liệu điện tử dành cho học sinh và giáo viên (hệ thống này giúp nâng cao hiệu quả dạy học, đáp ứng kì vọng của giáo viên, học sinh và phụ huynh).

Học liệu điện tử kèm theo sách giáo khoa gồm các sản phẩm chính:

a. Tư liệu bài giảng dành cho giáo viên;
b. Sách mềm – Tự kiểm tra, đánh giá;
c. Sách mềm – Vở bài tập.