Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EID của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2017
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
– Thời gian họp: 21/04/2017
– Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội
– Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.
* Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
– Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
– Thời gian thực hiện: 03/04/2017
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/04/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân. Địa chỉ cụ thể: Tầng 4 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.35122649, Fax: 04.35123449.
+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.