Báo cáo định kỳ 2023

Ngày đăngTiêu đềFile đính kèm
24/8/2023Công bố BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2023
24/8/2023Công bố BCTC riêng giữa niên độ năm 2023
26/7/2023Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023
26/7/2023Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023
25/7/2023Báo cáo tình hình quản trị công ty (Bán niên năm 2023)
27/4/2023Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023
27/4/2023Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023

Báo cáo định kỳ 2021 - 2022

Ngày đăngTiêu đềFile đính kèm
12/4/2023Báo cáo thường niên 2022
27/3/2023Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022
27/3/2023Báo cáo tài chính riêng năm 2022
10/01/2023Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
28/10/2022Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022
28/10/2022Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022
30/8/2022Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022
29/8/2022Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022
1/8/2022Báo cáo tình hình quản trị công ty (bán niên năm 2022)
29/7/2022Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022
29/7/2022Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022
29/4/2022Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 1 năm 2022
21/4/2022Báo cáo tài chính riếng Quý 1 năm 2022
8/4/2022Báo cáo thường niên năm 2021
15/3/2022Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
22/2/2022Báo cáo tài chính riêng năm 2021
28/1/2021Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021
25/1/2022Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
24/1/2022Báo cáo Tài chính riêng quý 4 năm 2021
28/10/2021Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021
21/10/2021Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021
20/8/2021Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2021
12/8/2021Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021
28/7/2021Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021
26/7/2021Báo cáo tình hình quản trị công ty (Bán niên năm 2021)
21/7/2021Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021
28/4/2021Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021
19/04/2021Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021

Báo cáo định kỳ 2020

Ngày đăngTiêu đềFile đính kèm
05/04/2021Báo cáo thường niên 2020
17/03/2021Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020
08/02/2021Báo cáo tài chính riêng năm 2020
01/02/2021Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
27/08/2020Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2020
19/08/2020Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2020

Báo cáo định kỳ 2019

Ngày đăngTiêu đềFile đính kèm
10/04/2020Báo cáo thường niên 2019
07/02/2020Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
23/07/2019Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2019
24/03/2020Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019
14/02/2020Báo cáo tài chính riêng năm 2019
27/08/2019Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019
12/08/2019Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2019

Báo cáo định kỳ 2018

Ngày đăngTiêu đềFile đính kèm
16/04/2019Báo cáo thường niên 2018
26/03/2019Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
01/02/2019Báo cáo tài chính riêng năm 2018
25/01/2019Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
27/08/2018Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2018
01/08/2018Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2018
9/07/2018Báo cáo tình hình quản trị bán niên

Báo cáo định kỳ 2017

Ngày đăngTiêu đềFile đính kèm
17/4/2018Báo cáo thường niên 2017
03/03/2018Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
12/02/2018Báo cáo tài chính riêng năm 2017
23/01/2018Báo cáo tình hình quản trị năm 2017
05/9/2017Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC hợp nhất giữa niên độ 2017
30/08/2017Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2017
07/08/2017Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2017
26/7/2017Báo cáo tình hình quản trị bán niên

Báo cáo định kỳ 2016

Ngày đăngTiêu đềFile đính kèm
5/4/2017Báo cáo thường niên 2016
17/03/2017Báo cáo tài chính riêng năm 2016
17/03/2017Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
11/01/2017Báo cáo quản trị công ty năm 2016
11/01/2017Nghị quyết HĐQT
27/10/2016Báo cáo tài chính quý 3/2016
27/10/2016Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ)
01/09/2016Báo cáo tài chính bán niên năm 2016
08/08/2016Báo cáo tài chính riêng giữa biên độ 2016
12/7/2016Báo các tình hình quản trị bán niên 2016

Báo cáo định kỳ 2015

Ngày đăngTiêu đềFile đính kèm
18/02/2016Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015
28/01/2016Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015
13/11/2015Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015
20/10/2015Báo cáo tài chính quý III năm 2015 (Công ty mẹ)
16/10/2015Giải trình ý kiến lưu ý của kiểm toán tại BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2015
01/09/2015Báo cáo tài chính bán niên năm 2015
25/08/2015Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 (công ty mẹ)
14/08/2015Báo cáo tài chính quý 2/2015
03/08/2015Báo cáo tài chính quý 2/2015 (công ty mẹ)
14/07/2015Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015
18/05/2015Báo cáo tài chính quý 1/2015
17/04/2015Báo cáo tài chính quý 1/2015 (công ty mẹ)