THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ) được tổ chức như sau:

  1. Thời gian: 8h00 thứ sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2017
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP. HN
  3. Nội dung: Xem Chương trình ĐHĐCĐ (đính kèm)
  4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEID (MCK: EID) theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/02/2017 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
  5. Tài liệu phục vụ Đại hội: xem trên trang website HEID heid.vn từ ngày 10/04/2017.
  6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (danh sách kèm theo).
  7. Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của HEID, đề nghị Quý cổ đông đăng ký với HEID. Thời gian đăng ký từ ngày nhận được thông báo đến hết ngày 17/04/2017.

Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ Công ty HEID (nêu trên).

  1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp và giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

             Trân trọng!

Nơi nhận:
–          Các quý vị cổ đông;
–          Thành viên HĐQT, BKS HEID;
–          Ban TGĐ, KTT HEID;
–          Lưu TK.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

(Đã ký)

 

   Mạc Văn Thiện

Các tài liệu liên quan:

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017