DANH MỤC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC THCS (Theo mô hình trường học mới)

LỚP 6

1. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 6 Tải về

2. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Ngữ Văn lớp 6 Tải về

3. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Tin học lớp 6 Tải về

4. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Khoa học xã hội lớp 6 Tải về

5. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Khoa học tự nhiên lớp 6 Tải về

6. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Giáo dục công dân lớp 6 Tải về

7. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Công nghệ lớp 6 Tải về

8. Tài liệu hướng dẫn dạy học Các hoạt động giáo dục lớp 6 tập 1 Tải về

9. Tài liệu hướng dẫn dạy học Các hoạt động giáo dục lớp 6 tập 2 Tải về

LỚP 7

1. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 7 Tải về

2. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Ngữ Văn lớp 7 Tải về

3. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Tin học lớp 7 Tải về

4. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Khoa học xã hội lớp 7 Tải về

5. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Khoa học tự nhiên lớp 7 Tải về

6. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Giáo dục công dân lớp 7 Tải về

7. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Công nghệ lớp 7 Tải về

8. Tài liệu hướng dẫn dạy học Các hoạt động giáo dục lớp 7 tập 1 Tải về

9. Tài liệu hướng dẫn dạy học Các hoạt động giáo dục lớp 7 tập 2 Tải về

LỚP 9

1. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 9 Tải về

2. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Ngữ Văn lớp 9 Tải về

3. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Tin học lớp 9 Tải về

4. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Khoa học xã hội lớp 9 Tải về

5. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Khoa học tự nhiên lớp 9 Tải về

6. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Giáo dục công dân lớp 9 Tải về

7. Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Công nghệ lớp 9 Tải về

8. Tài liệu hướng dẫn dạy học Các hoạt động giáo dục lớp 9 Tải về