Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/TB-HEID
                                                                                            Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền,
và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi : Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội
Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3512.25.68        Fax: 024. 3512.38.38
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội
Mã chứng khoán: EID
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2018
1. Lý do và mục đích
a. Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
b. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2. Nội dung cụ thể
a. Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
– Ngày thanh toán: 09/04/2018
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/04/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân. Địa chỉ cụ thể:
Tầng 4 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 024. 3512.26.49 Fax: 024. 3512.34.49
b. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
– Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện dự kiến: 26/04/2018
– Địa điểm thực hiện: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ – quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội.
– Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
– Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
+ Ông Trương Đình Hà, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.
+ Địa chỉ: Tầng 4 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.
+ Điện thoại: 0912122100
– Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@heid.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
– Như trên;
– SGDCKHN;                                                                                        (Đã kí)
– Lưu TK.

Vũ Bá Khánh

Chot DS tra co tuc 2017 va hop DHDCD 2018 (mau 07- QD 23)_signed