ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 21/04/2023, tại Hội trường tầng 12 tòa nhà VP HEID, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự đại hội có Ông Phạm Văn Thắng – Phụ trách Hội đồng thành viên NXBGDVN; Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Kiểm soát viên NXBGDVN; Ông Nguyễn Quốc Hồng – Giám đốc NXBGD tại Hà Nội; Ông Nguyễn Trường Minh – Giám đốc Kiểm toán, đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Về phía Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội có Ông Nguyễn Chí Bính – Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Lê Thành Anh –  Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Công Dũng – Phó Trưởng ban Kiểm soát và pháp chế NXBGDVN kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và toàn thể quý cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội.

 

Ông Phạm Văn Thắng – Phụ trách Hội đồng thành viên NXBGDVN

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông…

Bà Dương Thị Việt Hà – Phó Tổng Giám đốc Công ty

Mở đầu chương trình đại hội, ông Nguyễn Chí Bính – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 

Năm 2022 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn do các khó khăn chung của cả nước và của ngành giáo dục, song với sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, sự ủng hộ của quý cổ đông nên kết quả SXKD của Công ty vẫn đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua.

Ông Nguyễn Chí Bính – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Định hướng và kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2023, ông Nguyễn Chí Bính nêu rõ: 

  • Công ty cần ổn định cơ cấu, bộ máy quản lí, bố trí lao động theo hướng chất lượng tinh gọn, hiệu quả. 
  • Giữ vững và phát triển thị trường SGK ở các địa phương được phân công phụ trách, chú trọng giữ thị trường truyền thống và phát triển thị trường đối với các dòng sản phẩm chủ lực (STA, Sách NN khác) của Công ty.
  • Tập trung nguồn lực về tài chính, cùng với tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao, huy động đội ngũ tác giả, chuyên gia, cộng tác viên có kinh nghiệm để hoàn thành tốt việc tổ chức biên soạn các môn của bộ sách giáo khoa mới, sách tham khảo thiết yếu được NXBGDVN phân công làm đầu mối tổ chức bản thảo và phát triển các dòng sản phẩm mới của Công ty đáp ứng theo nhu cầu của thị trường.
  • Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng phát hành, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.
  • Đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo.
  • Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí, điều hành, sản xuất – kinh doanh để nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các dòng sản phẩm tích hợp với học liệu điện tử có khả năng cạnh tranh cao, chống in lậu. 
  • Chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Trong phần trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Ông Lê Thành Anh – Tổng Giám đốc Công ty đã chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong môi trường kinh doanh năm 2022.

Ông Lê Thành Anh – Tổng Giám đốc Công ty

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói chung và HEID nói riêng đang ở giai đoạn mà sự cạnh tranh trong ngành ngày một quyết liệt hơn. Cơ chế, chính sách thay đổi khiến HEID phải gấp rút chuyển mình, thay đổi tư duy, nhận thức…tập trung xây dựng và hoàn thiện từ chiến lược tổng thể của Doanh nghiệp đến chiến lược, cơ chế kinh doanh ở mọi cấp độ cụ thể, ở mọi bộ phận chức năng.

Ông Lê Thành Anh nhấn mạnh mục tiêu và định hướng chung trên cơ sở nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp; đội ngũ quản lý, chuyên môn biên tập, nghiên cứu phát triển, kinh doanh có trình độ, kinh nghiệm, tận tâm, gắn bó. Sử dụng đội ngũ hiệu quả với động lực mạnh mẽ, tập trung trí tuệ đẩy lùi mọi khó khăn, nắm bắt thời cơ. Ứng dụng công nghệ cả vào hoạt động của doanh nghiệp lẫn phát triển sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm có tiềm năng ngoài những sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị phần.

Một số điểm chính trong hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 được Ông Nguyễn Công Dũng – Phó Trưởng ban Kiểm soát và pháp chế NXBGDVN kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày trước đại hội. Theo đó, Ban điều hành chú trọng chuẩn hóa và xây dựng những quy chế, chính sách tài chính để áp dụng chung và nhất quán trong toàn Công ty. Năm 2023, Ban kiểm soát tiếp tục giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, đồng thời tăng cường sự phối hợp hoạt động với HĐQT và Ban điều hành để đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Ông Nguyễn Công Dũng – Phó Trưởng ban Kiểm soát và pháp chế NXBGDVN kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Ngoài ra, Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT mới trong nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Trưởng phòng Chuyên môn Tiếng Anh Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam sẽ trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tổng kết Đại hội, Hội đồng quản trị và đại diện các cổ đông Công ty đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào định hướng hoạt động, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2023:

  • HEID sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh chính trị trong việc tổ chức biên soạn và triển khai phát hành sản phẩm SGK theo đúng lộ trình của Chương trình GDPT 2018; giữ vững và phát triển thị trường đối với các dòng sản phẩm chủ lực (sách giáo khoa tiếng Anh, hệ thống sản phẩm số, sách tham khảo) của Công ty; 
  • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí – điều hành, sản xuất – kinh doanh để nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các dòng sản phẩm tích hợp với học liệu điện tử có khả năng cạnh tranh cao, chống in lậu; 
  • Đưa HEID trở thành đơn vị tiên phong đưa giáo dục vào kỷ nguyên số với sản phẩm công nghệ giáo dục tiên tiến nhất, thay đổi toàn diện phương pháp dạy và học nhằm thực hiện sứ mệnh mang trí thức tới cho thế hệ trẻ của đất nước.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh nổi bật tại Đại hội:

Chia sẻ

Facebook