Báo cáo định kỳ

Tài liệu

Ngày đăng

Tiêu đề

File đính kèm

Thông tin báo cáo

30/01/2024

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2023

30/01/2024

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2023

30/01/2024

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

25/10/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2023

25/10/2023

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2023

23/08/2023

Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2023

23/08/2023

Báo cáo tài chính bán niên riêng năm 2023

28/07/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2023

26/07/2023

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2023

25/07/2023

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/04/2023

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2023

12/04/2023

Báo cáo thường niên năm 2022