Báo cáo định kỳ

Tài liệu

Ngày đăng

Tiêu đề

File đính kèm

Thông tin báo cáo

25/4/2024

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2024

25/4/2024

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2024

15/04/2024

Báo cáo thường niên năm 2023

27/03/2024

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

27/03/2024

Báo cáo tài chính riêng năm 2023

30/01/2024

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2023

30/01/2024

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2023

30/01/2024

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

25/10/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2023

25/10/2023

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2023

23/08/2023

Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2023

23/08/2023

Báo cáo tài chính bán niên riêng năm 2023