Thông tin công bố

Tài liệu

Ngày đăng

Tiêu đề

File đính kèm

Thông tin báo cáo

22/02/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

20/06/2023

Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023

31/05/2023

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

31/05/2023

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường

17/05/2023

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/05/2023

Nghị quyết hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT

11/05/2023

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 32/TB-HEID

26/04/2023

Thông báo gửi VSD về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26/04/2023

Nghị quyết hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT năm 2023

21/04/2023

Thông tin số 30/TB-HEID

21/04/2023

Nghị quyết đaị hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/03/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua dự thảo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông