Thông tin công bố

Tài liệu

Ngày đăng

Tiêu đề

File đính kèm

Thông tin báo cáo

10/06/2024

Nghị quyết hội đồng quản trị số 05.1/NQ-HĐQT

17/04/2024

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền

17/04/2024

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

22/02/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

20/06/2023

Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023

31/05/2023

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

31/05/2023

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường

17/05/2023

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/05/2023

Nghị quyết hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT

11/05/2023

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 32/TB-HEID

26/04/2023

Thông báo gửi VSD về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26/04/2023

Nghị quyết hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT năm 2023