Báo cáo định kỳ

Tài liệu

Ngày đăng

Tiêu đề

File đính kèm

Thông tin báo cáo

28/10/2022

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2022

29/8/2022

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022

29/08/2022

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022

29/08/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022

29/07/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2022

29/07/2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty (Bán niên năm 2022)

28/07/2022

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2022

28/04/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2022

20/04/2022

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2022

11/04/2022

Báo cáo thường niên năm 2021

15/03/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

22/02/2022

Báo cáo tài chính riêng năm 2021