2024

Tài liệu

Ngày đăng

Tiêu đề

File đính kèm

Thông tin báo cáo

24/06/2024

Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 2024

10/06/2024

Nghị quyết hội đồng quản trị số 05.1/NQ-HĐQT

25/4/2024

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2024

25/4/2024

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2024

17/04/2024

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền

17/04/2024

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

12/04/2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (bổ sung)

15/04/2024

Báo cáo thường niên năm 2023

27/03/2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

27/03/2024

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

27/03/2024

Báo cáo tài chính riêng năm 2023

22/02/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024