2023

Tài liệu

Ngày đăng

Tiêu đề

File đính kèm

Thông tin báo cáo

25/10/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2023

25/10/2023

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2023

23/08/2023

Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2023

23/08/2023

Báo cáo tài chính bán niên riêng năm 2023

28/07/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2023

26/07/2023

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2023

25/07/2023

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/06/2023

Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023

31/05/2023

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

31/05/2023

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường

17/05/2023

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/05/2023

Nghị quyết hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT