2021

Tài liệu

Ngày đăng

Tiêu đề

File đính kèm

Thông tin báo cáo

28/10/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021

21/10/2021

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2021

20/08/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021

12/08/2021

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021

28/07/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021

26/07/2021

Báo cáo tài chính quản trị công ty (Bán niên năm 2021)

21/07/2021

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2021

01/06/2021

Thông báo thay đổi nhân sự số 22/TB-HEID năm 2021

31/05/2021

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

28/04/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021

26/04/2021

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

20/04/2021

Nghị quyết họp hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT năm 2021