2017

Tài liệu

Ngày đăng

Tiêu đề

File đính kèm

Thông tin báo cáo

27/12/2017

Nghị quyết HĐQT 27/12/2017

26/10/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017

26/10/2017

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2017

05/09/2017

Giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại báo cáo soát xét BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2017

05/09/2017

Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu EID vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

29/08/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017

07/08/2017

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2017

28/07/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017

26/07/2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

25/07/2017

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2017

21/04/2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

21/04/2017

Thay đổi nhân sự 21/04/2017