Thông tin công bố

Tài liệu

Ngày đăng

Tiêu đề

File đính kèm

Thông tin báo cáo

13/03/2023

Công bố thông tin về tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

24/02/2023

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/01/2023

Thông báo thay đổi nhân sự số 05/TB-HEID

31/03/2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

Thông báo thay đổi nhân sự 03-2022/BB-BKS

31/03/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT năm 2022

25/01/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021

24/01/2022

Nghị quyết hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT năm 2022

01/06/2021

Thông báo thay đổi nhân sự số 22/TB-HEID năm 2021

31/05/2021

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

26/04/2021

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

20/04/2021

Nghị quyết họp hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT năm 2021