Thông tin công bố

Tài liệu

Ngày đăng

Tiêu đề

File đính kèm

Thông tin báo cáo

20/04/2021

Thông báo thay đổi nhân sự số 18/TB-HEID năm 2021

05/02/2021

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức 2020

04/02/2021

Nghị quyết họp hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT năm 2021

04/02/2021

Biên bản họp hội đồng quản trị 01/BB-HĐQT năm 2021

29/12/2020

Thay đổi nhân sự 29/12/2020

07/08/2020

Thay đổi nhân sự 07/08/2020

31/07/2020

Thay đổi nhân sự 31/07/2020

12/06/2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13/05/2020

Nghị quyết HĐQT 13/5/2020

13/05/2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

06/04/2020

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hủy chốt danh sách tổ chức đại hội đồng cổ đông

31/03/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị 31/03/2020